"حسین پایین محلی" و "حمیدرضا فرشیدنیا" دو تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهر گرگان طی مقاله ای به بررسی تحرکات آخرالزمانی و نقفش جمهوری اسلامی پرداختند .

به گزارش گلستان ما ؛ در این مطلب آمده است : حرکت بشردرطول تاریخ مبین این حقیقت بوده که حرکات اصلاحی در دل تاریخ گاه باموفقیت وگاه باانسداد مواجه میشده وهنگامی که امید به اصلاح کم رنگ میشود حرکات جمعی بشر درتاریخ به رهبری پیامبران ومصلحین تاریخی به انقلاب منتج میشود.این انقلابات الهی که باهدف تغییر

بنیادین درتاریخ رخ میدهد به دنبال حرکت تاریخ به حقیقت عالم است لذادرطول مسیر بامفاهیم وپدیده های بسیاری مواجه میشود.چنانکه پیامبر اکرم ازمکه به مدینه هجرت کردند،سه سال تبلیغ مخفیانه داشتند،صلح حدیبیه اتفاق افتاد،شعب ابی طالب راتجربه کردند، و....که فرصت پرداختن به انهانیست.بسیاری ازنهضت هاپس از تبدیل شدن به ساختارماهیت خود راتغییر میدهند.

 اماانقلاب اسلامی درطی تبدیل به جمهوری اسلامی در سیاست خارجی نه تنهاازارمانهاعدول نکرد بلکه تنهابرروی کاغذ یادفاع تبلیغاتی ومعنوی خلاصه نمیشود.امروز جمهوری اسلامی تنهابه مرزهای جغرافیایی اش خلاصه نمیشود.

جمهوری اسلامی امروز تبدیل به یک جریان قوی تاریخی در دل تاریخ مدرن وعالم متجدد غربی است .مدرنیته ای که همواره بابرنامه ریزی ومهندسی به دنبال طراحی بازی هادرجهت منافع سرمایه داری جهانی است تا هم اغتشاش وتنازع بقاحاکم باشد وهم این انگل جهانی تغذیه شود.

دراوایل انقلاب که امام(ره)فرمودند مااین انقلاب رابه جهان صادر میکنیم عده ای از ملی گراها گفتند مگر انقلاب نفت است که صادر کنیم؟ بله! آنها نه تنها اندیشه های کوچکی داشتند بلکه اراده های سستی داشتند تاجایی که با وجود داشتن پاسپورت آمریکایی رویای آمریکارا درذهن خود دفن کردند.

غرب چه بخواهد چه نخواهد به سمت عصر فطرت وعالم اسلام می رویم

در طول این چهار دهه جمهوری اسلامی باحمایت از جنبشهای ازادیخواه وعدالتخواه وپشتیبانی از نهضتهای اسلامی به انها هویت وزمینه خودآگاهی تاریخی را برای بشر واسلام مهیا نمود.غرب چه بخواهد وچه نخواهد وچه اذعان کند وچه کتمان  ، ما به سمت عصر فطرت وعالم اسلام می رویم .

شاید به همین دلیل باشد که بدل اسلام ناب محمدی(ص)را به رهبری خاندان ال سعود که چندین دهه است حکومت حجاز رابه نام عربستان سعودی به یغما برده اند جلو انداخت تا با ارایه ترسیم اسلام اموی و در اصطلاح حکومت اسلامی شام وعراق(داعش)وهمپیمانان مرتجع عربی و با حمایت همه جانبه تمدن غربی وعبری از سویی تصویرسیاهی ازاسلام ارایه دهد وازسویی جلوی اسلام ناب رابابدلش بگیرد.

اما انقلاب اسلامی چون خورشیدی دل تاریخ راشکافت و با حرکت به سمت تحقق امت اسلامی و بعد امت جهانی اسلام صفوف باطل را درهم شکست وخط نفاق را منهدم کرد.واین یعنی تحقق ارمانها شدنی است.

واین یعنی اگر مجاهدت کنیم و نهراسیم ومقاومت داشته باشیم تانصرت نهایی فاصله ای نمانده است.اگر روزگاری شعار میدادیم "کربلاکربلا!ماداریم می اییم!"ویا"راه قدس از کربلامیگذرد"امروز با این نقطه فاصله چندانی نداریم.بله!خداوند به کسانیکه درابن راه گام برمیدارند کمک میکند ونصرت الهی خویش رانصیب مجاهدان می نماید.

انچه به عنوان ارمان جمهوری اسلامی درسیاست خارجی ترسیم شده نه تنهادوراز ذهن نیست بلکه امروز قابل اثبات وتحقق است ومردان عرصه نبرد جنگ سخت ثابت کردند هژمونی غربی خدشه ناپذیرنیست اگر ما بصیرت داشته باشیم و دربرابر مکر شیطان بزرگ فریب نخوریم وتصورنکنیم بایک دکمه هرکاری میتوانند کنند.

اکنون که خط مقاومت پس از شش سال دربرابر استکبار جهانی ونقشه خاورمیانه بزرگ باپیر وزی بزرگ مواجه شده سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز همسو با یونیفرم پوشان ما باید به دنبال ایتلاف با دوستان در منطقه و یارگیری در نظام بین الملل با درپیش گرفتن سیاست جذب قدرت های مستقل باشد تابه تقویت جبهه حق وتضعیف هژمونی غربی منتج شود.

این سیاستها خود میتواند درحوزه های اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،امنیتی ونظامی  باشد که خود راهکارهای بسیاری رادرپیش بگیرد.درحوزه اقتصادی تغییر مبنای پولی از معادلات اقتصادی که رهبری انقلاب در دیداری که پوتین رییس جمهور محترم روسیه باایشان داشت یاداورشدند.

بریکس میانبری است برای استقلال اقتصادی

بریکس میانبری است برای استقلال اقتصادی ودرهم شکستن هیمنه غرب درحوزه مبادلات ارضی وپولی.درحوزه سیاسی تشکیل واتحاد کشورهای اسلامی ودولتهای مستقل وقدرتمند وبه انزواکشاندن امریکا وعبور کامل از هژمونی پدرخواندگی امریکا و اثبات چند قطبی بودن جهان درعصر پساامریکایی.

به عبارتی جمهوری اسلامی ایران مطابق باقانون اساسی ومبانی انقلاب اسلامی درچهارسطح وچهارحوزه باید به مهندسی دیپلماسی بپردازد:حوزه هانام برده شد اما سطوح عبارتنداز:همسایگان،منطقه،جهان اسلام ونظام بین الملل.

درحوزه باهمسایگان باید وجوه مشترک فرهنگی تقویت شود تاباریشه دارکردن وتقویت ریشه های تاریخی بین ملتها زمینه مودت بین ماوهمسایگان بیشترشود وسیاستهای ایران هراسی اثرش راازدست بدهد.

درحوزه منطقه باتقویت خط مقاومت بایدازدستاوردهای به دست امده پاسداری کرد وزمینه حضور اقتصادی جهت بازسازی عراق وسوریه را مهیاکردتارقبای غربی بازار این کشورها راقبضه نکنند.

استفاده از ظرفیت اسلام در آخرالزمان

درحوزه جهان اسلام باید ازعربستان پیشی گرفت واز برخی ظرفیتهای موجود در جهان اسلام درراستای سیاستهای اخرالزمانی بهره جست.این تدبیر باید اقصی نقاط جهان اسلام به خصوص قدرتهایی که میتوانند درمعادلات وتحولات منطقه وجهان اسلام نقش پررنگی داشته باشند راشامل شوند.

ازپاکستان تا اذربایجان،از عراق وسوریه به عنوان دولتهایی که در اتلاف استراتژیک ما وخط مقاومتند،تامصر که از جایگاه مهمی برخورداراست.

دراینجابدنیست به مصربه عنوان یک کشورمهم درتاریخ تحولات اسلامی چه درسرزمین خود وچه در تاریخ تحولات کشورهای جهان اسلام وچه ایران یاد کرد.اتفاقی که بابیداری اسلامی درجهان عرب رخ داد و ما نسبت به ان چنانکه باید وشاید اقدام نکردیم واین پازل خالی ودردناک در صفحه شطرنج سیاست خارجی جمهوری اسلامی احیا میشود.

 ایران ومصر درگذشته پیوندهای تاریخی،فرهنگی وسیاسی مهمی داشتند که امروز به فراموشی سپرده شده.چه در دوره قاجار وچه درعصر پهلوی وچه بعدازانقلاب اما بعداز انقلاب مصر وروی کارامدن محمد مرسی ودولت ابواسحاقی ان ما تقریباتمامی ظرفیتها را نادیده گزفتیم ومتاسفانه ازدست دادیم چراکه تصور بر این بود که باید سیاست ایده ال گرایی به واقع گرایی تغییرداد اما این واقعگرایی درحقیقت به تعبیربودریاری حاد_واقعیت (هایپرالیتی)بود!

 احیا روابط درراستای سیاستهای اخرالزمانی

لذا با نگاهی به گذشته باید به احیا روابط درراستای سیاستهای اخرالزمانی خود بپردازیم.از حضور سیدجمال پس از اخراج ازایران درمصر وتشکیل اخوان المسلمین توسط شاگردان او وفعالیتهای اسلامی ومبارزه بااستعمارچون محمدعبده وحسن البنا تا اهدای کتاب صحیفه سجادیه توسط مرجع عالیقدرجهان شیعه ایت ا...بروجردی به شیخ الازهر مصر،تا تئوری پردازیهای سید قطب درمبارزه با تمدن غربی ومبارزات جمال عبدالناصر با رژیم تمامیت خواه صهیونیستی ونقش مصردر پیمان 1975 باصدام حاکم عراق وتا حمایت ایران از خالد اسلامبولی بعد از ترور انورسادات....ونهایتا حضور شیعه در مصر وشحاحه وانقلاب ناتمام اخوان .....

همه بیانگر رابطه تنگاتنگ مابامصر درصدسال اخیربوده.درنظام بین الملل با شناخت دشمنان هژمون مثل کره،و ارتباط وتشکیل یک ارتش جهانی متشکل از قدرتهای مستقل جهانی ودولتهای بی طرف یا جنبش عدم تعهد مثل اندونزی، مصر، وهند....

اگر مصر را درافریقایاشمال شرق افریقا وشمال غرب اسیا درنظربگیریم کشورهای عدم تعهدی چون هندومالزی واندونزی نیز در اینسو باید مورد توجه قراربگیرند.وقتی نظام سلطه ازکشورهای کوچک اما باژیوپولوتیک مهمی چون جیبوتی غفلت نمیکند چراماازکشورهای قدرتمندی چون هند مالزی واندونزی ارتباط مستقیم ومستمرنداشته باشیم.

برجام و آخرالزمان

قدرت های جهانی چون روسیه وچین درماجرای برجام که نقش دوست ما را داشتند میتوانند اکنون درکنارماباشند.چنانکه متفکر روس الکساندر دوگین بارهاازنگاه اخرالزمانی روسیه درکنار ایران در ماجرای سوریه یا فتنه موسوم به شام گفته است.

ختم کلام اینکه سال پیش هنگام ازادسازی حلب راقمین این وجیزه ازضرورت ورود وبه کارگیری تفکر انقلابی وآخرالزمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط دولت یازدهم سخن گفتیم وامروز این رویکرد باپیروزی خط مقاومت ضروری تراحساس میشود.وزیرخارجه عربستان نیک ماهیت جمهوری اسلامی رادریافته بود که چندی پیش گفت نگاه جمهوری اسلامی اخرالزمانی است.

پس بانگاه اخرالزمانی درجهت عبورازشرایط موجود به عصر موعود باید برحرکتمان درسیاست خارجی شتاب داد وان شعار راه قدس از کربلا میگذرد است.اکنون راه قدس ازکربلا بازشده وباتوجه به بیانات رهبری مبنی بر عدم وجود رژیم صهیونیستی در بیست سال اینده حرکت مانیز باید بااین ماهیت باشد.

ققنوس:

مخلص کلام اینکه دیپلماسی واقعگرای تهاجمی یعنی حضور وحمایت وپیگیری مجدانه مسایل مهم جهانی به خصوص مسایل جنبشهای ازادیخواه وعدالتخواه ومسلمانان مثل یمن،مسلمانان روهینگا،وضعیت شیعه ورهبران شیعه در بحرین ،اذربابجان ،عربستان ،مالزی،نیجریه و...وقایعی چون کشتارحجاج درعربستان وتغییر دیپلماسی از رویکرد قجری ودیپلماسی خنده به مطالبه گری تا زمینه امت اسلامی بعداز صلح حدیبیه مهیاشود.

باید باورداشت که ماامروز بعداز پیروزی بر استکبارجهانی وایادیش درمنطقه درفتنه شام  درموضع خیبرهستیم نه احد لذا دیپلماسی جمهوری اسلامی منزلتش باید مطابق سه اصل حکمت وعزلت ومصلحت باشد نه انچه تاکنون شاهدبودیم.به امید روزی که دیپلماتهای ماپرچمان رادران سوی زمین به تعبیر احمد متوسلیان به اهتزاز درآورند.

ان شاءا...

انتهای پیام /

نوشتن دیدگاه

توجه!

گلستان ما نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمییابند.
اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می شوند


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید